در اربعین؛

برهان صدیقین را مرور می کنی.

آنانکه پا در این طریق می گذارند، با قدمهای استوار، قامت های برافراشته، نگاه های نافذ و قلبهای مشتاق خویش چنین برهانی را اقامه می کنند که مگر می شود این امواج معرفت وایمان و شور و شوق و شعور و عشق به اقیانوس بیکران علم و ایمان وصل نبوده و از آن برنخاسته باشد؟

مگر جز صدیقین می توانند چنین ایمان و معرفتی را نه از خود بلکه شعاعی از خورشید وجود امام بدانند؟

اللهم اجعلنا مع النبیین والصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا...