در اربعین؛

به انتظار طلوع خورشیدی هستی که ظهر عاشورا غروب کرد.

پیوند اشک و لبخند نمایانگر ایمان توست به ظهور امام موعودی که روشنایی ها و زیبایی‌های اربعین، فقط پرتوی از تابش وجودش در  عصر ظهور است.

باش  تا صبح  دولتش  بدمد

کاین همه از نتایج سحر است