عقلی که با حساب و کتاب معاش، مرا از معیت با امامم باز دارد، عین جهل است.

عقل، وقتی عاقل است که برای رسیدن به امام رهنمون باشد و الا  خوبتر چریدن و خفتن را که حیوانات نیز دارند، بی ادعای عاقل بودن.