داشتن ها و نداشتن ها، با بهره ما برای رسیدن به مقصد ارزش‌گذاری می شوند و الا به خودی خود، نه داشتن، ارزش دارد و نه نداشتن، بی ارزشی است.