مظلوم مقتدر کسی است که گرچه در ظاهر به حقش نمی رسد، اما از وجودش کاسته نمی گردد. بزرگ می شود، بزرگتر از حقش... .