بال پرواز، وسیله ای برای پرواز است اما کافی نیست.

پر پرواز، همان شوقی است که ریشه در قلب دارد  بر بال می روید،  به آن قوت می دهد و تا نباشد پرواز ممکن نیست.