سخت تر از سخت آن است که یک مادر دوست داشتن خویش را اثبات کند، آه... آه