دوستت دارم هایم را باور کن،

کار سختی نیست.

کافی است در چشم هایم خیره شوی،

خواهی دید فقط قامت تو در اقیانوس چشمانم می رقصد.

دوستت دارم هایم را باور کن، 

بی آنکه برایت دلیل بیاورم.

که اگر روزی به استدلال روی آورم، برای همیشه قلبم یخ خواهد زد.

دوستت دارم هایم را باور کن،

قبل از آنکه آن را فریاد زنم و به گوش هر نامحرمی برسانم.

آن را از نجوای سحرگاهان و عطر یاسها دریاب، بگذار مثل راز بماند بین من، تو، سحر و یاس... .