کسی شایسته دوست داشتن است که اگر به عاشق بی محلی هم  کند،

از چشم او نیفتد.

اگر دیدید خطای کسی به چشمتان آمد، یا نتوانستید آن را فراموش کنید، یا بخاطر خطا و عیبش از چشم شما افتاد بدانید هرگز او را دوست نداشته و او نیز هرگز شایسته معشوق بودن نیست... .

تو خود حدیث مفصل بخوان ازین مجمل