گاهی برای رسیدن به علایق پنهان، باید بی علاقه از مسیری گذشت. 

آنکه گفت: عشق، مرکب حرکت است و نه مقصد حرکت؛ عشق را گفت نه علاقه را.

علاقه قابل تعدد و تنوع و تحول است، اما عشق فقط یکی است.

اگر قرار بود که هرکاری را با علاقه انجام داد، بیشتر امور دنیا تعطیل می شد.

برای رسیدن به علاقه ای برتر،

عقل را باید پیش انداخت، نه علاقه را... .