دماغ سوختگی ناشی از به مقصد نرسیدن است، انگیزه حرکت را پاک کرده و حرکت را کند می کند.

اما دلسوختگی نتیجه از دست دادن عشق است، احساس را پاک کرده و شوق را زمین‌گیر می کند.