تنها راه برای رهایی از رنج اصطکاک با عادات سخیف زمین و زمینیان، نوشیدن شراب عشقی متعالی است.

تا حواست به همه چیز و همه کس هست، پرواز محال است.