بلوغ اجتماعی یعنی بدانی چه زمانی سخن گویی و چه زمانی سکوت اختیار کنی، بسته به شرایط درون‌گرا باشی و برونگرا، بدانی چه حرفی را کجا، چگونه، چقدر، با چه لحن بزنی.

لبخند و اخمت کی و کجا باشد.

ابزار متفاوتی برای ابراز محبت در دست داشته و چگونه بکار گیری.

مخلص کلام اینکه؛

بلوغ اجتماعی یعنی حواست به پیرامون و اطرافت باشد، آنها را ببینی، بشناسی و دوست بداری.

 شما با چند نفر که به بلوغ اجتماعی رسیده اند برخورد کرده اید؟