همدلی را از هیچکس انتظار ندارم، جز آنکه با سکوتم راز دلم را بفهمد.

یا من لا یحتاج الی البیان و التفسیر