حقیقت، آموختنی نیست.

 دیدنی است.

 برای شهود حقیقت، تمنا لازم است.

🌹🌹🌹🌹🌹

,The truth isn't teachable
.It's spectacular
For realizing the truth
.entreaty is needed