نار و نور، هر دو روشنی بخشند.

اما آن یکی می سوزاند و می بخشد، این یکی حیات می دهد و می بخشد.