مادری؛ زایش یک فرد نیست،

 به ثمر نشاندن شجره اسماء است

 در وجود خویش

 و کاشتن بذر اسماء در وجود دیگری.