خوش خلقی؛

 چون زیبایی گل، برای همگان ظاهر است، 

چون زلال رود، در هر تلاطمی جاری است،

و چون پرتو مهر،  همه جا فروزان است.