هنر؛ خلق اثری ماندگار است با زبان وجود، که همگان را به تحسین وا می دارد.