اگر فرزند یکبار متولد می شود، مادر با رشد فرزند هر روز تولد جدیدی را می آزماید.

و مگر نه این است که تولد، خروج از دنیایی کوچک و تاریک و ورود به دنیایی بزرگتر و روشنتر است؟

و مگر با رشد فرزند، این مادر نیست که هر روز دنیایی وسیع تر و نورانی تر را در می نوردد؟