یا رجاء من لا رجاء له

شهادت هر امام، نشانه جاهلیت آن عصر است.

اما غیبت امام یعنی; هنوز امیدی هست.