آنکه برای محبت دنبال دلیل می گردد، معنای محبت را نفهمیده است و آنکه دلیل محبت را نمی داند، خرواری به خردلی.