آنکه در آغوش گرم عزیزش آرام نگیرد، قبر سرد او آرامش نخواهد کرد.