راز امیدواری به آینده، کلان نگری و محدود نبودن نفس به زمان است.