عشق نما؛ قلب پاکی است که هر محبتی به آن رجوع کند، به عشقی عمیق، ازلی و ابدی بر می گرداند و آن را نشان می دهد.