راز خطوط صورت سالخورده را فقط آنهایی می خوانند که میخواهند در جوانی، پیر شوند.