هرچه آیینه صیقلی تر باشد، عیوب بیشتری را نشان می دهد.

مواجه شدن با عیوب خویش، نشانه صافی دل است.