رهایی از گذشته و آینده، نفی آن دو نیست؛ بلکه جمع گذشته و آینده در اکنون است.