فرق عبور  با تجاوز از مرزها در این است که با عبور، به دنبال وسعت خویشیم و با تجاوز به دنبال تنگ کردن سرزمین دیگری.

تفاوت عبور و تجاوز از قلبها نیز همین است.

با عبور از قلب کسی، وسعت می یابیم و با تجاوز، آن را از آن خود می کنیم بی اذن دخول.