بسم رب الفلق

طلوع را میبینیم یا غروب را؟
بستگی به این دارد که کجا ایستاده ایم.
اگر رو به شرق باشیم، طلوع خورشید را میبینیم و اگر رو به جانب غرب داشته باشیم، غروب را نظاره گریم.
هنگامه طلوع خورشید، وقت غروب ماه است و وقت غروب خورشید، گاه طلوع ماه.
ما چه چیز را میبینیم؟
سیر دورانی خورشید و ماه و دیگر مسافران آسمان، یاد آور سیر انا لله و انا الیه راجعونی ماست تا یادمان نرود از کجا آمده و به کجا می رویم.
طلوع ما ستارگان زمین، آنگاه است که سر از گریبان آسمان بیرون آورده و غروبمان وقتی است که سر بر تیره خاک می گذاریم.
بستگی به این دارد که کجا ایستاده ایم؛ رو به آسمان یا رو به زمین.
مدار فلکی ما، از آسمان به زمین تا آسمان است تا خاک را افلاکی کنیم؛ همین و بس.