بسم الله الرحمن الرحیم 

عقل؛ اهل قیل و قال است، برای دوست داشتن دنبال صد دلیل می گردد، همینطور برای دوست نداشتن. اما دل، بی دلیل کسی را دوست دارد یا ندارد.

بشر پر مدعای امروز، افسار دل را به دست عقل داد، اما نصفه و نیمه. برای دوست داشتن دنبال صد دلیل می گردد، اما برای دوست نداشتن، یک دلیل هم برایش کافی است.

شاید به همین زودی ها، بشر متوجه شود اگر قرار است کاری را به کسی سپرد، باید همه کار را به او محول کرد.

کمال عقل و دل به این است که دل، بی دلیل کسی را دوست بدارد و آنگاه بر این وسعت شگفت، آسمان عقل ببارد تا مرواریدهای سخت و شفافی ازین بحر متولد گردد.

دلی که زیر بارش عقل باشد، عجب میکده ای است!!!