استاد محمدحسین صالحی:

ظهور کمال، خود کمال است.

شرح: کمالات موجود اگر در خفا بماند و به ظهور نرسد، کمال او به بلوغ نرسیده و هنوز رتبه ای از کمالات را دست نیافته است. ظهور کمالات، مرتبه ای از کمال است.

مثلا فردی که مهربان است، اگر مهربانی اش را به ظهور نرسانده و در فعل نشان ندهد، به همه مراتب کمال مهربانی دست نیافته است.