استاد محمدحسین صالحی:

ظهور، امتداد غیبت است.

شرح:

دوران غیبت، دورانی است برای تمرین و آمادگی نفوس جهت ارتباط با بعد ملکوتی و باطنی امام علیه السلام.

در زمان ظهور، این کمال از دست نمی رود، بلکه جمع اسم الظاهر و الباطن است و ارتباط نفوس با ملکوت و باطن امام تداوم می یابد.