استاد محمد حسین صالحی :

انسان، نقص خود را تشخیص نمی داد تا وقتی کمال را نمی دید...