استاد محمدحسین صالحی:

محبت، علم شهودی است.

💓💓💓💓💓

شیطان، عبادت داشت اما عاشق نبود.

گناه، مواجه شدن با حدود است که با عشق خود را از این حدود آزاد کنی.

(علم بدون عشق، مثل جسدی بی روح است.)