استاد محمد حسین صالحی:

انسان در دنیا با عمل به تشریع، از یکسو استعدادی که قبل از دنیا تکوینا به او داده شده را کشف می کند،

و از سوی دیگر استعدادهای خویش را برای بعد دنیا  می سازد.شرح: تشریع و دین و قوانین الهی برای دنیای انسان، برخاسته از تکوین و هستی انسان قبل از ورود به دنیاست،

انسان با عمل به تشریع، خلقت خویش را کامل کرده و استعدادهای برتری برای خویش و در ادامه هستی خود تا قیامت، می سازد.