استاد محمدحسین صالحی:

انسان به چیزی توجه آگاهانه دارد که محبوبش است و دوستش دارد.