استاد عابدینی:

هر نیازی می خواهد ما را به رافع نیاز برساند.

احتیاج، پیک و رسول و سفیر حق است.

نیاز اصل است، نه اجابت.

جواب، آمدن نزد خداست نه اجابت. آمدن نزد خدا جواب اصل رابطه است.

نیاز، آمده است که ما را ببرد نه آنکه بدهند( و بمانیم)

اگر حاجتی پیش می آید، یعنی خدا با ما کار دارد.


وقتی کمال را ببینیم، احساس نیاز می کنیم.

وقتی بدانیم هر نیازی ارتباط با رافع نیاز است، آنگاه از نیاز می بالد نه می نالد.

کار شیطان در این رابطه:

 منحصر کردن نیاز به نیازهای مادی

در سفر بالاتر از دنیا، ادراک نیاز کمال است.

خود ادراک نیاز هم طلب می خواهد، نه فقط نیاز طلب بخواهد.