استاد طاهرزاده:

عبادت، گشودگی برای ظهور حقیقت است، و شب قدر؛ شب گشودگی هاست برای حقیقتی که در حال ظهور است.