استاد محمدحسین صالحی:

همه موجودات یک جهت ربطی با انسان دارند که با او صعود یا نزول می کنند.

لذا؛ زمین، گناهکار را لعن می کند، چون گناهکار با گناهش به زمین ضرر می زند.