استاد محمدحسین صالحی: طبق آیه قران که می فرماید والمومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهییهم عن المنکر، قبل از امر به معروف و نهی از منکر که توجه به افتراق و جدایی و فصل است، باید نقطه وصل و اشتراکی را یافت و با آن اشتراک، فاصله ها را پر کرد.