استاد محمدحسین صالحی:


این دو صفت، استعداد انسان را می رسانند.

جهول یعنی استعداد بی نهایت کسب علم را دارد.

یعنی شدت نیاز به علم را بصورت بی نهایت دارد.

ظلوم یعنی استعداد بی نهایت کسب نور را دارد. یعنی شدت نیاز به نور را بصورت بی نهایت دارد.