بسم الله الرحمن الرحیم 

یا ایها الانسان

 انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه

استاد محمدحسین صالحی:

اینکه در آیه آمده هرکسی به ملاقات رب خودش می رود؛ هم بشارت است و هم هشدار.

بشارت است از آن جهت که

 ملاقات و رابطه ای خصوصی است

 بین هر انسان و خدا.

و از این جهت هشدار است که هر مواجهه ای که انسان با خدا و مخلوقات دارد، نوع ملاقات او را با خدا تعیین می کند.

کسی که با خدا انس دارد، اگر سختی هم ببیند می گوید: تو که من را دوست داری، ظاهر دنیا و گرفتاریها را نمی بیند، کراهت و عذاب ندارد.

پی نوشت:

 اگر با دیگرانش بود میلی

چرا ظرف مرا بشکست لیلی