بسم الله الرحمن الرحیم
والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا
اوست که ما را از بطن طبیعت بیرون آورد، در حالیکه هیچ نمی دانستیم؛

در ظلمات بودیم و جهل، تمام طبیعتمان بود .
  تا آن‌که با رحمانیتش،
خودش را به ما بخشید،
سمع و بصر را... .
تا نور سمیع و بصیر  را از سرچشمه گرفته و به عالم بپراکنیم.
چه تولد مبارکی !
تولدی برای خروج از ظلمت و رسیدن به نور...
خروج از جهل و رسیدن به علم...
خروج از بی مقداری و رسیدن به "هو"