بسم الله الرحمن الرحیم 

اگر هرکسی را حسینی است در درون و شمر و یزیدی دارد، و اگر زمین وجود ما کربلاست و هر روز عاشورایی در قیامت وجودمان بپاست، و اگر به خواندن هر روز زیارت عاشورا سفارش شده است، طبیعی است که بتوان گفت عبارات زیارت عاشورا، علاوه بر معنای ظاهری و تفسیر تاریخی و تحلیل اجتماعی، دارای معنای باطنی و انفسی نیز می باشد.

یکی از الفاظ زیارت عاشورا، تنقبت است که معنای ظاهری آن نقاب زدن و پوشاندن صورت است.

لعن الله امه اسرجت و الجمت و تنقبت لقتالک...

زین و لجام زدن به اسبها و نقاب زدن امتی برای کشتن حسین علیه السلام... 

آیا نقاب زدن دشمن امام، به این معنی نیست که برخی پلیدی‌های باطنی، با نقاب به جنگ کمالات و من عالی ما می روند؟ 

کار نقاب، پوشاندن چهره است برای شناخته نشدن، و عقاید باطل و صفات رذیله ما برای آنکه شناخته نشوند در پوششی به قتل کمالات ما کمر بسته اند.

و این داستان، ادامه دارد... .