استاد محمدحسین صالحی:

برای خوب کردن دیگران، اول خوبیهایشان را به آنها نشان دهیم.