استاد محمدحسین صالحی:

سلوک، ظهور درک حضور خداست.

کسی که در دنیا، چنین سلوکی کند؛ الان، قیامتی می شود.