استاد محمدحسین صالحی:

🌹هرکس عالم را از زاویه دید خودش می بیند.

در هر موطنی که توقف داری، می خواهی دیگران را نیز به همان موطن بکشانی.

پیامبر که رحمت محض است، توجه به توحید محض دارد و می خواهد همه را هدایت کرده و متوجه آن توحید کند.

شیطان نیز بغض محض است و می خواهد همه را به کفر بکشاند.

ما انسانها انتخاب می کنیم هادی باشیم و رحمت خدا را منتشر کنیم 

یا مضل باشیم و ضلالت را منتشر کنیم.