بسم الله الرحمن الرحیم 

برخی مفاهیم، مقابل هم اند؛ مثل 

طلوع و غروب،

تولد و مرگ‌...

ولی آیا لزوما هر تولدی، مرگی را به دنبال دارد؟ و هر طلوعی، غروبی را؟ 

اگر طلوع یا تولد، پدیده ای غیر قابل تشکیک باشند،پاسخ این پرسش مثبت است. 

ولی اگر آن را دارای مراتب بدانیم، طلوعی که آغاز گشته، طلایع دیگری را بدنبال دارد.

تولد نیز؛ دارای مراتب است.

در واقع تولد یا طلوع هر پدیده وجودی، پس از مرگ و غروبی رخ داده و با مرگ و غروب بعدی، تولدی جدید و طلوعی نو آغازیدن می گیرد.

پس هر تولد و طلوعی، تولد ها و طلوعهای دیگر را در پی دارد و با مرگ و غروب، خاتمه نمی یابد.

حال چه کسی است که این طلوع مدام و تولدهای پی در پی را نظاره باشد؟

آیا جز کسی که خودش همواره در حال نو شدن و تحول باشد، می تواند طلوع پشت طلوع و تولد پس از تولد را ببیند؟

جلوه کند نگار من تازه به تازه نو به نو 

دل برد از دیار من تازه به تازه نو به نو