استاد محمدحسین صالحی:

ذکر ما خدا را،

با ذکر خدا ما را،

دو حقیقت نیست.

ذکر ما (توجه به نور الهی)، همین فعل خداست.

🌹فلسفه: اتحاد علم و عالم و معلوم

عرفان: اتحاد ذکر و ذاکر و مذکور 

شهادت: اتحاد شهود و شاهد و مشهود